The Belgian Lighthouse

Algemene Voorwaarden

Printvriendelijke Versie

Laatst gewijzigd op: 22 juni 2020

Onderstaande punten vormen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van The Belgian Lighthouse en regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds The Belgian Lighthouse en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website van The Belgian Lighthouse (hierna ‘de gebruiker’ genoemd).

Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

1. Identificatie

The Belgian Lighthouse, ondernemingsnummer BE 0729 909 657, gevestigd te Milseweg 9/0103, 3001 Heverlee, België.

Wij zijn bereikbaar per e-mail op adres hello@thebelgianlighthouse.com, via het contactformulier op onze website (Rubriek “Contacteer Ons”), en per telefoon op +32 16 40 60 93.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden

In uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van deze Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

3. Wijziging van deze voorwaarden

The Belgian Lighthouse kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de gebruiker van de nieuwe voorwaarden.

4. Aangeboden goederen

Het assortiment van The Belgian Lighthouse omvat boeken, e-books (boeken in digitaal formaat) en fotokalenders. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan op elk moment worden gewijzigd.

Hoofdkenmerken alsook bijkomende gedetailleerde informatie voor elk product worden duidelijk beschreven op de website.

5. Prijzen en munteenheid

Alle prijzen worden aangeduid, en zijn te betalen, in Euro.

De prijzen van producten aangeduid op de website zijn inclusief alle toepasselijke belastingen en taksen en exclusief verzendingskosten.

The Belgian Lighthouse is een kleine onderneming in bijberoep dat opereert onder het statuut “Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen”. Er wordt geen BTW in rekening gebracht.

6. Levering en verzendingskosten

Voor levering van niet-digitale goederen worden verzendingskosten aangerekend. Deze worden berekend op basis van het gewicht van de goederen en de door de gebruiker gekozen leveringsmethode.

De gebruiker kan ten allen tijde de totale verzendingskosten voor de producten in zijn boodschappenmandje ramen door op de website (rubriek “Boodschappenmandje”) provisoire leveringsinformatie (stad en land) in te vullen.

De te betalen verzendingskosten overeenkomstig de door de gebruiker gekozen bestemming en leveringsmethode worden duidelijk en expliciet aangegeven in het bestellingsoverzicht vooraleer de gebruiker effectief een bestelling plaatst.

Levering van de bestelde goederen vindt plaats via de post of via internationale bezorgdiensten. The Belgian Lighthouse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de bezorging door toedoen van de post of andere bezorgdiensten.

Voor leveringen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn mogelijk bijkomende douane en/of import kosten verschuldigd. Deze kosten vallen uitdrukkelijk ten laste van de gebruiker.

Voor bestelling van digitale producten (e-books) worden geen verzendingskosten aangerekend.

7. Modaliteiten en aanvaarde wijzen van betaling

The Belgian Lighthouse partnert met Stripe en PayPal voor een veilige en efficiënte verwerking van online betalingen.

De gebruiker kan op onze website veilig online betalen op volgende manieren:

  • Bancontact (Optie alleen beschikbaar voor gebruikers op Belgisch grondgebied.);
  • Kredietkaart (Visa, MasterCard);
  • PayPal account.

Daarnaast kan de gebruiker er ook voor kiezen om zijn bestelling “offline” per klassieke bankoverschrijving te betalen op volgende ING rekening:

The Belgian Lighthouse
IBAN BE26 3771 1116 1229
BIC BBRUBEBB

Let wel, bij betaling per overschrijving wordt de bestelling pas verder verwerkt na ontvangst van het volledig verschuldigde bedrag op onze rekening.

8. Modaliteiten voor het sluiten van een online verkoopsovereenkomst

Onze website, evenals mogelijkheid voor het sluiten van een verkoopsovereenkomst, wordt aangeboden in drie talen: Nederlands, Engels, en Frans.

Door het plaatsen van een online bestelling aanvaardt de gebruiker de Algemene Voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

The Belgian Lighthouse behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

9. Modaliteiten voor uitvoering van de dienst

The Belgian Lighthouse streeft ernaar bestellingen te verwerken en te verzenden naar de gebruiker binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de betaling.

Indien door uitzonderlijke omstandigheden artikelen uiteindelijk niet door The Belgian Lighthouse geleverd zullen kunnen worden binnen de wettelijk vastgestelde maximumtermijn van 30 kalenderdagen na de bestelling, zal de gebruiker hiervan op de hoogte gebracht worden via mail op het door de gebruiker opgegeven emailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. The Belgian Lighthouse zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen.

The Belgian Lighthouse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

10. Herroepingsrecht

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop, met uitzondering van digitale producten (e-books).

Voor digitale producten (e-books) geldt er geen herroepingsrecht. Bij het plaatsen van een bestelling die digitale producten bevat verklaart de gebruiker zich akkoord om de download links naar deze digitale producten onmiddellijk te ontvangen na de verwerking van de betaling en daarmee expliciet afstand te doen van zijn herroepingsrecht op deze producten.

De gebruiker kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur en het ingevulde modelformulier, terug te zenden naar The Belgian Lighthouse, Milseweg 9/0103, 3001 Heverlee.

Eventuele kosten die gepaard gaan bij het terugzenden van de goederen vallen ten laste van de gebruiker.

Op voorwaarde dat de producten nog in perfecte staat zijn, zal The Belgian Lighthouse de geretourneerde goederen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour.

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen de 7 kalenderdagen nadat deze zich voordoen te melden aan The Belgian Lighthouse.

In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van The Belgian Lighthouse steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

11. Beperking van aansprakelijkheid

The Belgian Lighthouse doet inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie zo nauwkeurig mogelijk zou zijn. The Belgian Lighthouse kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen niet als bindend worden beschouwd.

De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

The Belgian Lighthouse geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Onze webwinkel bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze webwinkel gebeurt steeds op eigen risico. Schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van gebruiker.

12. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van logo’s, foto’s en teksten zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan The Belgian Lighthouse of rechthoudende derden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Leuven.

14. Consumentenbescherming

The Belgian Lighthouse staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Klachten over de uitvoering van een verkoopovereenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij The Belgian Lighthouse nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Ontvangen klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Indien een klacht een langere verwerkingstijd zou noodzaken krijgt de gebruiker binnen de 14 dagen een bericht met ontvangstbevestiging van de klacht, met indicatie wanneer de gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.